مسیها

از پُولِس آوردةاند کة «خدا در مَسیها بود و جهان را با خُد آشتی می‌داد.» از یوهنّای انجیل‌نویس هم آوردةاند کة «سخن تن شد.» در میانِ مسیهاییان‌ِ نخستین هم کسان‌ی بودند کة دُکِتین برنامیدة می‌شوند. ایشان مسیها را خدایی آدمی‌نما می‌پنداشتند و باور داشتند کة وی بة راستي بر دار زدة نشد. فرجامِ کارِ نشستِ خلکیدون کة در سالِ ۴۵۱ مسیهایین برگزار شد؛ این شد کة گفتند: مسیها هم بوندة خدایی‌ست و هم آدمیِ بوندةای. در کیش‌نامة‌ی نیکاییّة هم آمدة بود کة مسیها و پدرِ سپند هم‌گوهرند. این‌گونة بود کة اندک اندک مسیها خدا شد!

منبع اصلی مطلب : از بندگي تا آزادگي
برچسب ها : مسیها
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : چةگونة مَسیها خدا شد!